Planéta vedomostí - digitálne kurikulum

Hlavná stránka > Gymnázium Kukučínova, Poprad - Fotogaléria

Neprehliadnite

Gymnázium Kukučínova, Poprad

V súčasnosti študuje na škole 512 žiakov v 18 triedach (12 tried štvorročného gymnázia a 6 tried osemročného gymnázia). Priemerný počet žiakov v zmiešaných kolektívoch je 29. Žiaci, ktorí sa hlásia na našu školu, dosahujú na základných školách výborný prospech. Absolventi školy sú úspešne prijímaní na rôzne typy vysokých škôl na Slovensku i v zahraničí.

Kontaktné údaje:

Adresa školy: Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 01 Poprad
Url: www.stary-gympel.sk
Kontaktná osoba: PaedDr. Beáta Taylorová
Telefón: +421527721654
E-mail: skola@stary-gympel.sk

Prečo sme sa chceli stať Vzorovou školu Planéta vedomostí?

Chceme zmeniť tradičné formy a metódy výučby s cieľom rozšíriť komunikačné a tvorivé schopnosti žiakov uplatňovaním inovovaných foriem vyučovania s využitím digitálneho obsahu učiva a interaktívnej tabule.

Ako sa nám s Planétou vedomostí na hodinách pracuje?

Planéta vedomostí a jej digitálny obsah učiva predstavuje jedinečnú podpory výučby na vyučovacích hodinách. Jednotlivé multimediálne prvky vzdelávacieho prostredia pre učiteľov a žiakov spolu s ďalšími doplňujúcimi aktivitami a cvičeniami sú obrovskou pomocou pri sprístupňovaní poznatkov. Pripravené vyučovacie hodiny je možné prezentovať aj s využitím dataprojektora, výhodou je však interaktívna tabuľa.

Čo by ste odkázali školám, ktoré ešte Planétu vedomostí nepoužívajú?

Práca s digitálnym obsahom učiva nie je náročná. Jeho výhody oceníte ihneď po oboznámení sa s ponúkaným softvérom. U žiakov rozvíja schopnosť riešiť problémy súvisiace s preberaným učivom interaktívnou formou s možnosťou okamžitej kontroly získaných vedomostí.

My a Planéta vedomostí

Metodiky:

Naša škola v médiách:

Informovali sme vás:

  • 9.2.2012 - Otvorená hodina chémie na tému Chemické rovnice v centre moderných vzdelávacích technológií EDULAB - Viac informácií
  • 5.12.2011 - Prezentácia digitálneho obsahu Planéta vedomostí pre návštevnikov školy počas Dňa otvorených dverí - Viac informácií, Fotogaléria
  • 28.11.2011 - Otvorená hodina pre pedagógov školy s využitím digitálneho obsahu Planéta vedomostí
  • 23.11.2011 - Prezentácia práce s digitálnym obsahom Planéta vedomostí a vzdelávacím portálom www.naucteviac.sk v rámci podujatia Roadshow Planéta vedomostí 2011
  • 18.4.2011 - Prezentácia digitálneho obsahu Planéta vedomostí na plenárnom rodičovskom združení - Pozvánka, Fotogaléria
  • 15.4.2011 - Otvorená hodina biológie v anglickom jazyku - Relationships between organisms s Planétou vedomostí pre zahraničných partnerov z Turecka a Francúzska v rámci projektu Comenius - Fotogaléria
  • 25.3.2011 - Otvorené hodiny matematiky a biológie /ukážky hodín s využitím digitálneho obsahu Planéta vedomostí/ - Pozvánka
  • november 2010 - Oboznámenie členov predmetovej komisie Človek a príroda s digitálnym obsahom Planéta vedomostí

Gymnázium Kukučínova, Poprad - Fotogaléria

Kategórie

GYMPoprad03.jpg

Planéta vedomostí na našej škole

Počet fotografií: 20

Popis: Pozrite si fotografie z vyučovacích hodín, workshopov a iných podujatí, na ktorých pracovali učitelia a žiaci s digitálnym obsahom Planéta vedomostí.

Vzdelávací portál
pre moderných učiteľov
Domáce úlohy
jednoducho a hravo :-)
Systém pre riadenie
výučby na školách
Centrum moderných
vzdelávacích technológií

Kontakt | Ochrana osobných údajov | Podmienky používania

Copyright © 2015 AGEMSOFT, a.s. Všetky práva vyhradené.