Planéta vedomostí - digitálne kurikulum

Hlavná stránka > ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou - fotogaléria

Neprehliadnite

ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou

Škola je zameraná na výučbu cudzieho jazyka od 1. ročníka a dvoch cudzích
jazykov od 5. ročníka. Vyučovaniu cudzích jazykov venujeme širší priestor, ktorým nadväzujeme na smerovanie školy od začiatku jej existencie. Jeho výučbu
skvalitnilo novozriadené jazykové laboratórium. Od 2. ročníka žiaci majú možnosť pracovať  s výpočtovou technikou. Počítačovú gramotnosť považujeme za neoddeliteľnú súčasť dnešnej doby, preto sme v rámci školského vzdelávacieho programu zaradili rozšírenú výučbu informatiky a informatickej výchovy. Veríme, že naša škola dáva svojim žiakom všetky predpoklady na to, aby jej mohli svojím vystupovaním robiť dobré meno, aby každý žiak mohol byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy a byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a spoločnosti.

Kontaktné údaje:

Adresa školy: Základná škola, Ul. Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
Url: www.zsbervv.sk
Kontaktná osoba: RNDr. Anita Mocsáriová
Telefón: +421574461007
E-mail: skola@zsbervv.edu.sk

Prečo sme sa chceli stať Vzorovou školou Planéta vedomostí?

Nové formy vzdelávania motivujú žiakov svojou atraktívnosťou, formou objavovania, bádania, tvorenia, možnosťou prezentovania. Interaktívne vyučovanie vytvára nové dimenzie v škole 3. tisícročia.

Ako sa nám s Planétou vedomostí na hodinách pracuje?

Učitelia majú možnosť využívať jedinečnú interaktívnu pomôcku. Pre žiakov je vyučovanie zážitkom, učenie je atraktívnejšie, dynamickejšie, názornejšie.

Čo by ste odkázali školám, ktoré ešte Planétu vedomostí nepoužívajú?

Žiakov čaká veľká modernizácia. Chemické pokusy, vysvetlenie fyzikálnych zákonitostí, ale aj interaktívne dopĺňanie
a objavovanie – to všetko umožňuje digitálny systém, ktorý uľahčuje prípravu na vyučovanie a obohacuje ju o interaktívne
a multimediálne prvky.

My a Planéta vedomostí

Videá:

Metodiky:

Naša škola v médiách:

Informovali sme vás:

  • 24.11.2011 - Prezentácia práce s digitálnym obsahom Planéta vedomostí a vzdelávacím portálom www.naucteviac.sk v rámci podujatia Roadshow Planéta vedomostí 2011
  • 9.6.2011 - Prezentácia práce žiakov z 5. a 9. ročníka ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou s digitálnym obsahom Planéta vedomostí a portálom Naučteviac.sk na celoškolskej konferencii
  • máj 2011 - Prezentácia práce a skúseností našich učiteľov s Planétou vedomostí a portálom Naučteviac.sk na zasadnutí predmetových komisií, metodického združenia na našej škole a na stretnutiach zástupcov škôl v meste
  • apríl 2011 - Prezentácia digitálneho obsahu Planéta vedomostí na televízore vo vestibule školy
  • apríl 2011 - Školenie učiteľov na našej skole - práca na portáloch Naučteviac.sk a Naučsaviac.sk
  • 21.3.2011 - 25.3.2011 - Týždeň s Planétou vedomostí na našej škole / otvorené vyučovacie hodiny s využitím digitálneho obsahu Planéta vedomostí/ - Viac informácií
  • 15.11.2010 - Deň otvorených dverí, počas ktorého mali rodičia a priatelia školy možnosť zúčastniť sa vyučovania s využitím Planéty vedomostí
  • 9.11.2010 - Prezentácia práce a skúseností učiteľov zo ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou s digitálnym obsahom Planéta vedomostí na Roadshow Moderný učiteľ 2010
  • 26.10.2010 - Celoškolské zasadnutie ZRaPŠ, kde boli rodičia informovaní o aktivitách a práci s Planétou vedomostí na našej škole: Viac informácií

ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou - fotogaléria

Kategórie

ZSVranovNToplou02_01.jpg

Planéta vedomostí na našej škole

Počet fotografií: 25

Popis: Pozrite si fotografie z vyučovacích hodín, workshopov a iných podujatí, na ktorých pracovali učitelia a žiaci s digitálnym obsahom Planéta vedomostí.

Vzdelávací portál
pre moderných učiteľov
Domáce úlohy
jednoducho a hravo :-)
Systém pre riadenie
výučby na školách
Centrum moderných
vzdelávacích technológií

Kontakt | Ochrana osobných údajov | Podmienky používania

Copyright © 2015 AGEMSOFT, a.s. Všetky práva vyhradené.